Trädinventeringens grunder

1- Dags uppdragskurs med teori på förmiddagen och workshop i fält på eftermiddagen.

Kursen riktar sig till driftledare, förvaltare, arbetsledare, trädansvariga och skötselpersonal inom fastighet och park- och gatumark.

tärdinventeringens grunder

Kursmålet

Är att du som kursdeltagare efter genomförd utbildningsdag dels har kännedom om de inventeringsmässigt kopplade kunskaperna och dels den erforderliga förståelsen av träd i ett urbant sammanhang och förvaltningen av dessa som behövs för att på en grundläggande nivå kunna utföra inventeringar av träd i urban miljö. Vidare är kursmålet att kursdeltagaren ska kunna identifiera enskilda träd där ett möjligt behov av vidare undersökning och/eller fördjupad inventeringskompetens föreligger.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande trädgårdsutbildning eller några års erfarenhet av skötsel/anläggning av utemiljöer samt grundläggande kunskaper om träd och trädvård. Det är en fördel men inget krav att kursdeltagaren kan identifiera ett urval av de vanligaste trädslagen i svenska städer.

Nedan finner du information om innehåll och kursupplägg.

En god förvaltning och systematisk inventering av urbana träd har betydelse för hur vi kan värna om och bevara träden och samtidigt skapa bra förutsättningar för dem i deras livsmiljöer. En trädinventering kan exempelvis ge underlag för att utvärdera ekosystemtjänster och andra nyttor och värden som träden bidrar med i våra städer. Inventeringen kan även identifiera potentiella hot mot träden samt undersöka behovet av säkerhetsrelaterad trädvård, eller eventuella behov av växtplatsförbättringar.

Denna endagskurs behandlar grunderna i trädinventeringens metodik och vanliga inventeringsparametrar. Kursdagen inleds med ett förmiddagspass med introduktion och teorigenomgång med exempel på olika typer av trädinventeringar med utgångspunkt från den svenska Standarden för trädinventering. Eftermiddagen genomförs i form av en workshop i fält med gemensamma inventeringsövningar där vi med hjälp av kursmallar utför och diskuterar inventering av trädbestånd i parkmiljö.

Bokning och kursdatum : Bokning kan ske under hela året, tidig kursbokning ger fler alternativa datum samt möjlighet till eventuell samordning med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagens bildspelsföreläsningar och gruppövning:

Eftermiddagsprogram: