Tjänster

Besiktning av utemiljö

Som certifierad besiktningsman för utemiljö utför Växtteknik PS Konsult entreprenadbesiktningar enligt standardavtalen AB04 och ABT06, inkluderande förbesiktningar, slutbesiktning,

Inom driftentreprenader har företaget även lång erfarenhet av frågor kring nollställning av skötselytor inför entreprenadövertagande. Växtteknik PS Konsult har de senaste åren utfört flera övertagandebesiktningar vid entreprenaddrift av parker, grön gatumark och bostadsgårdar.

Utöver dessa besiktningar utför företaget även mottagningskontroller av plantskoleväxter och har erfarenhet av uppdrag som växtsakkunnig i större mark- och anläggningsentreprenader samt entreprenader inom vägbyggnation.

Trädinventering

Växtteknik PS Konsult utför trädinventeringar och har under åren även upprättat ett flertal trädvårdsplaner. Det finns ett flertal goda argument och ett stort värde av att genomföra inventeringar av trädbestånd i urban miljö.
Vi har listat några av argumenten, via följande länk kan du läsa mer om dessa.16_goda_argument_för_inventering_av_träd_i_urban_miljö

Vid inventering använder vi SLUs Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0 och råd och rekommendationer följer moderna trädvårdsprinciper, samt termer och definitioner enligt Svensk standard SS 990000:2014.Erfarenhet och kompetens finns även gällande inventering i kulturhistoriska miljöer samt inventering och rådgivning i samband med skydd av träd vid byggnation.

Riskträdsbedömning

Efter tre intressanta kursdagar hösten 2016 och vidareutbildning inom riskträdsbedömning erhöll vi nyligen ISAs Tree Risk Assessment Qualification.Helhetsperspektivet är viktigt när det handlar om förvaltning och åtgärder kring riskträd. Träden bidrar med många värden och nyttor, både ekologiskt, ekonomiskt, socialt och estetiskt. En proportionerlig och balanserad avvägning mellan risken för mänsklig säkerhet och bevarandet av träd är därför av stor betydelse.Delar av ISAs utgångspunkter för riskträd kan sammanfattas enligt nedan.

Risk kategoriseras som en kombination av sannolikheten för en händelse och allvarligheten av de potentiella följderna.

En trädrisk kombinerar sannolikheten för en konflikt eller inträffandet av en konflikt eller ett trädmissöde och den påverkan det utgör på målet i form av de associerade konsekvensernas allvarlighet – personliga skador, egendomsskador eller avbrott i verksamheter.

Vidareutbildningen inom riskträdsbedömning ser vi som en värdefull och viktig del i vårt fortsatta arbete med träd i städer, på kyrkogårdar, i alléer och kulturhistoriska miljöer.

Läs mer om TRAQ  här

Trädvärdering

Värdet av ett träd kan beräknas utifrån flera olika metoder. Alnarpsmodellen är den senaste metoden, framtagen vid SLU-Alnarp för att kunna användas på nationell nivå för värdering av park- och gatuträd. Modellen beräknar återanskaffningskostnaden för ett träd i urban miljö och utgår från priset för ett plantskoleträd av aktuell art i storlek 12-14 cm stamomfång. Priset räknas upp i förhållande till arean/storleken av det träd som skall värderas. Etableringskostnad inkluderat 5 års underhåll av trädet räknas in samt görs en värdeminskning på trädets värde utifrån eventuella skador och nedsatt vitalitet. Alnarpsmodellen finns för nedladdning via websidan http://www.tradvardering.nu/

Växtteknik PS Konsult utför trädvärderingar i samband med framtagande av projekteringshandlingar/exploateringsavtal eller om en olycka sker att ett träd skadas under pågående byggnation. Vi arbetar utifrån Alnarpsmetoden och tillämpar i övrigt de överenskomna projekthandlingar eller vitesmallar  som beställaren tillhandahåller inför värderingen.

Kontakta Växtteknik PS Konsult vid frågor om trädvärdering och värdering av skador på träd.

Grön byggledning

I entreprenader med hög komplexitet på landskapssidanoch/eller höga värden av befintliga gröna strukturer kan vi åta oss uppdrag inom grön byggledning.

Vi kompletterar beställarorganisationen och dess byggledare och har lång erfarenhet när det gäller kontroll, dialog och uppföljning av gröna entreprenadarbeten inklusive entreprenörens kontrollplaner. Referenser och utbildning finns även inom området skydd av befintliga trädi samband med entreprenadarbeten.

träd planteras i park 2

Grön byggledning

I entreprenader med hög komplexitet på landskapssidanoch/eller höga värden av befintliga gröna strukturer kan vi åta oss uppdrag inom grön byggledning.

Vi kompletterar beställarorganisationen och dess byggledare och har lång erfarenhet när det gäller kontroll, dialog och uppföljning av gröna entreprenadarbeten inklusive entreprenörens kontrollplaner. Referenser och utbildning finns även inom området skydd av befintliga trädi samband med entreprenadarbeten.
träd planteras i park 2