Trädinventeringens grunder

1-dags uppdragskurs med teori på förmiddagen och workshop i fält på eftermiddagen.

Kursen riktar sig till driftledare, förvaltare, arbetsledare, trädansvariga och skötselpersonal inom fastighet och park- och gatumark.

Kursmålet är att du som kursdeltagare efter genomförd utbildningsdag dels har kännedom om de inventeringsmässigt kopplade kunskaperna och dels den erforderliga förståelsen av träd i ett urbant sammanhang och förvaltningen av dessa som behövs för att på en grundläggande nivå kunna utföra inventeringar av träd i urban miljö. Vidare är kursmålet att kursdeltagaren ska kunna identifiera enskilda träd där ett möjligt behov av vidare undersökning och/eller fördjupad inventeringskompetens föreligger.

Rekommenderade förkunskaper: grundläggande trädgårdsutbildning eller några års erfarenhet av skötsel/anläggning av utemiljöer samt grundläggande kunskaper om träd och trädvård. Det är en fördel men inget krav att kursdeltagaren kan identifiera ett urval av de vanligaste trädslagen i svenska städer.

Nedan finner du information om innehåll och kursupplägg.

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info.

En god förvaltning och systematisk inventering av urbana träd har betydelse för hur vi kan värna om och bevara träden och samtidigt skapa bra förutsättningar för dem i deras livsmiljöer. En trädinventering kan exempelvis ge underlag för att utvärdera ekosystemtjänster och andra nyttor och värden som träden bidrar med i våra städer. Inventeringen kan även identifiera potentiella hot mot träden samt undersöka behovet av säkerhetsrelaterad trädvård, eller eventuella behov av växtplatsförbättringar.

Denna endagskurs behandlar grunderna i trädinventeringens metodik och vanliga inventeringsparametrar. Kursdagen inleds med ett förmiddagspass med introduktion och teorigenomgång med exempel på olika typer av trädinventeringar med utgångspunkt från den svenska Standarden för trädinventering. Eftermiddagen genomförs i form av en workshop i fält med gemensamma inventeringsövningar där vi med hjälp av kursmallar utför och diskuterar inventering av trädbestånd i parkmiljö.

Tider: Kursdagen startar kl. 09:00 med kursavslut kl. 16:00.
Plats: I beställarens lokaler och trädmiljöer
Antal deltagare: Upp till 15 st.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, tidig kursbokning ger fler alternativa datum samt möjlighet till eventuell samordning med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagens bildspelsföreläsningar och gruppövning:

 • Trädinventering – syfte, fördelar och användningsområden
 • Allmän introduktion till urbana träd, deras värden och nyttor
 • Vanliga trädfrågor i det dagliga arbetet med att förvalta och vårda urbana träd
 • Olika kategorier av inventeringsparametrar
 • Valet av inventeringsparametrar
 • Bikupa/gruppövning
 • Uppdraget att inventera – kompetensnivåer och specialistområden
 • Kostnader och tidsåtgång vid inventering av urbana träd
 • Vanliga trädsjukdomar och skadegörare på träd
 • Fördjupning urval av vanliga inventeringsparametrar
 • Användbara och viktiga begrepp ur Trädvård – termer och definitioner (Svensk standard SS 990000:2014)

Eftermiddagsprogram:

 • Workshop – inventeringsövningar i parkmiljö.
 • Återsamling i kurslokalen för avslutande frågestund och uppföljning av kursdagen.