Grunderna i riskbedömning av träd

1-dags uppdragskurs med teori på förmiddagen och workshop ute i fält på eftermiddagen.

Kursen riktar sig till driftledare, förvaltare, arbetsledare, trädansvariga och skötselpersonal inom fastighet och kommunal park- och gatumark.

Kursmålet är att du som kursdeltagare efter genomförd utbildningsdag har dels kännedom om de vanligaste riskfaktorerna, dels den erforderliga förståelse av urbana träd och förvaltningen av dessa som behövs för att på en grundläggande nivå kunna utföra riskbedömning av träd i urban miljö. Vidare att kunna identifiera potentiella riskträd där ett möjligt behov av djupare undersökning och/eller utökad kompetens föreligger.

Rekommenderade förkunskaper: grundläggande trädgårdsutbildning eller några års erfarenhet av skötsel/anläggning av utemiljöer. Samt grundläggande kunskaper om träd och trädvård. Det är en fördel men inget krav att kursdeltagaren kan identifiera ett urval av de vanligaste trädslagen i svenska städer.

Helhetsperspektivet är viktigt när det handlar om förvaltning och åtgärder kring riskträd. Träden bidrar med många värden och nyttor, både ekologiskt, ekonomiskt, socialt och estetiskt. En proportionerlig och balanserad avvägning mellan risken för mänsklig säkerhet och bevarandet av träd är därför av stor betydelse.

Nedan finner du mer information om upplägg och kursinnehåll.

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info.

 

Tider: Kursdagen startar kl. 09:00 med kursavslut kl. 16:00.
Plats: I beställarens lokaler och trädmiljöer
Antal deltagare: Upp till 15 st.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, tidig kursbokning ger fler alternativa datum samt möjlighet till eventuell samordning med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagens bildspelsföreläsningar och gruppövning:

 • Introduktion till riskbedömning av träd.
 • Nivåer av riskbedömning
 • Förvaltning av riskträd
 • Kvalitativ riskbedömning av träd
 • Grundläggande riskbedömning av träd samt vanliga riskmildrande åtgärder.
 • Några vanliga trädarter, deras livslängd och arttypiska egenskaper ur perspektivet av riskbedömning
 • Gruppövning
 • Kort introduktion till Trädens Biologi och Mekanik.
 • Trädhälsa och Vitalitet
 • Rötskador
 • Vanliga exempel träddefekter
 • Riskträdsbedömning i praktiken
 • Förmiddagen avslutas med en frågestund samt tips på vidare fördjupande litteratur på området riskträd

Eftermiddagsprogram:

 • Workshop i beställarens trädmiljöer – bedömning av riskträd.
 • Återsamling i kurslokalen för avslutande frågestund och uppföljning av workshop