Värdering av urbana träd enligt Alnarpsmodellen

Värdet av ett träd kan beräknas utifrån flera olika metoder. Alnarpsmodellen är den senaste metoden, framtagen vid SLU-Alnarp för att kunna användas på nationell nivå för värdering av park- och gatuträd. Modellen beräknar återanskaffningskostnaden för ett träd i urban miljö och utgår från priset för ett plantskoleträd av aktuell art i storlek 12-14 cm stamomfång. Priset räknas upp i förhållande till arean/storleken av det träd som skall värderas. Etableringskostnad inkluderat 5 års underhåll av trädet räknas in samt görs en värdeminskning på trädets värde utifrån eventuella skador och nedsatt vitalitet. Alnarpsmodellen finns för nedladdning via websidan http://www.tradvardering.nu/

Växtteknik PS Konsult utför trädvärderingar i samband med framtagande av projekteringshandlingar/exploateringsavtal eller om en olycka sker att ett träd skadas under pågående byggnation. Vi arbetar utifrån Alnarpsmetoden och tillämpar i övrigt de överenskomna projekthandlingar eller vitesmallar  som beställaren tillhandahåller inför värderingen.

Kontakta Växtteknik PS Konsult vid frågor om trädvärdering och värdering av skador på träd.