Trädvårdsplanering

Publicerad: 2015-01-16
Uppdaterad: 2016-06-16

Av: Peter Sandberg

Kunskapen kring träd, deras vård, skötsel och även bevarandefrågor har blivit ett alltmer uppmärksammat och aktuellt ämne. Inte minst som ett resultat av det arbete och den forskning som bedrivs vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Ett av flera exempel är standarden för trädinventering som blivit en rikslikare för branschens arbete med att inventera och kategorisera träd . Även på området Skydd av träd vid byggnation har det tagits fram branschgemensamma riktlinjer. Som trädkonsult tycker jag det är ett nödvändigt och välkommet tillskott för att i så stor utsträckning som möjligt kunna verka för att bevara värdefulla träd vid byggnation.

Vi ser även att många intressenter och branschföreträdare är aktiva och stödjande i den positiva utveckling vi ser på trädvårdsområdet idag. Jag tror att vi alla vid resor till och besök i jämförbara länder gör liknande reflektioner; vi har i trädsammanhang metoder och arbetssätt som står sig förhållandevis väl i en internationell jämförelse. I takt med den moderna trädvårdens introduktion i Sverige från 80-talet och framåt ser vi också en växande andel av utbildad och och mycket kompetent yrkeskår av arborister, trädvårdare och trädkonsulter. Utvecklingen sker på bred front även på arboristsidan där det helt nyligen publicerades en svensk SIS-standard för Trädvården och dess definitioner. Med ett gemensamt språkbruk ökar tydligheten samtidigt som det i upphandlingssammanhang blir enklare att beskriva de trädvårdstjänster som beställaren efterfrågar.

Verktyg, metoder och kompetens för en god och forskningsbaserad trädvårdsplanering saknas alltså inte. Trädvårdsplanen blir i det sammanhanget en naturlig utgångspunkt för att vi ska kunna bedriva en långsiktig och väl avvägd skötsel- och underhållsstrategi.

I samband med bevarande- eller förnyelseförnyelsefrågor och som utgångspunkt för bedömningar och avvägningar, blir trädvårdsplanen ett av de viktigare dokumenten vi har att jobba med och referera till.

När vi sedan talar om yngre trädplanteringar blir trädvårdsplaneringen ett alltmer viktigt moment. En snabb etablering och rätt beskärningsåtgärder lägger som vi alla vet grunden till ett säkert trädbestånd som i framtiden blir mindre beroende av ofta kostsamma trädvårdsinsatser.

Samtidigt är träden per definition föränderliga, de åldras, men utsätts även för olika slags yttre påverkan. Det är sällan långt till närmsta träd, vilket är positivt, men det innebär också att många samhällsnödvändiga åtgärder måste ske i närheten av träd. Trädvårdsplanen är därför ett levande dokument som behöver uppdateras, och det är vanligt att nya synvinklar tillkommer över tid som behöver beaktas vid varje ny inventering.

Här följer några exempel på trädvårdsplanens många fördelar och något av det som man som trädförvaltare kan förvänta sig av en trädvårdsplan.

Trädvårdsplanen gör det inledningsvis möjligt att uppdatera förvaltningens trädvårdsbudget. Behovet av brådskande/säkerhetsrelaterade åtgärder såväl som det mer långsiktiga behovet av trädvårdsåtgärder kan kartläggas och tidplaneras. Bevarandemål och unika värden kan belysas och eventuella lagskydd som berör träd i offentlig miljö kan redovisas.

På individnivå redovisas en statusbedömning gällande i första hand parametrarna skador, vitalitet och säkerhet. Slutligen vid behov av återplantering kan förslag ges på möjliga trädarter för nyplantering. Visst kan en trädvårdsplan innehålla fler delar än de här uppräknade. Men det är förstås också av betydelse att inte överarbeta trädvårdsplanen. Vilket syfte vill vi uppnå; vilka delar är intressanta; vilka är mindre intressanta och i slutändan kanske inte nödvändiga; vem eller vilka ska ta del av trädvårdsplanen; finns det delar som kräver en annan typ av expertis? Eventuell programvara och teknisk utrustning är en annan fråga. Ja, med en bra behovsanalys kan man svara på dessa frågor och nå hela vägen fram till en trädvårdsplan som möter behoven och samtidigt är smidig att uppdatera och använda i förvaltningens dagliga arbete med trädvårdsfrågor.

 

För dig som vill läsa mer om trädvårdsbranschen, trädinventering eller den nya trädvårdsstandarden vill jag rekommendera följande webbplatser och länkar:

http://www.inventering.nu/

http://www.tradskydd.nu/

http://www.tradforeningen.org/

http://www.sverigesarboristforbund.se

För en tid sedan publicerades Riksantikvarieämbetet en ny skrift, en vägledning för hantering av trädfrågor i offentliga miljö. Mer om denna skrift finner du via länken:

Fria eller fälla