Riskträdsbedömning

ISA förminskadEfter tre intressanta kursdagar hösten 2016 och vidareutbildning inom riskträdsbedömning erhöll vi nyligen ISAs Tree Risk Assessment Qualification.

Helhetsperspektivet är viktigt när det handlar om förvaltning och åtgärder kring riskträd. Träden bidrar med många värden och nyttor, både ekologiskt, ekonomiskt, socialt och estetiskt. En proportionerlig och balanserad avvägning mellan risken för mänsklig säkerhet och bevarandet av träd är därför av stor betydelse.

Delar av ISAs utgångspunkter för riskträd kan sammanfattas enligt nedan.

Risk kategoriseras som en kombination av sannolikheten för en händelse och allvarligheten av de potentiella följderna. En trädrisk kombinerar sannolikheten för en konflikt eller inträffandet av en konflikt eller ett trädmissöde och den påverkan det utgör på målet i form av de associerade konsekvensernas allvarlighet – personliga skador, egendomsskador eller avbrott i verksamheter.

Vidareutbildningen inom riskträdsbedömning ser vi som en värdefull och viktig del i vårt fortsatta arbete med träd i städer, på kyrkogårdar, i alléer och kulturhistoriska miljöer.

Läs mer om TRAQ via länken http://www.isa-arbor.com/certification/becomeQualified/becomeQualified.aspx