Nyttan av gamla fruktträd i park- och fastighetsmiljöer

Publicerad: 2015-10-31

Av: Peter Sandberg

Hösten är här och nyttan av gamla fruktträd kan verkligen inte värderas för mycket. Det är förstås nyttigt att äta frukt, och träden tillför även upplevelse- och prydnadsvärden, inte minst under försommarblomningen. För barnen blir det gamla äppelträdet en  spännande plats för klättring och en kreativ lekmiljö.

I många av de äldre fruktträdsmiljöerna finns det dessutom ett kulturhistoriskt värde. De kan vara rester av en tidigare fruktträdgård eller handelsträdgård som trots växande städer och stadsförtätning bevarats fram till våra dagar. Här kan de äldre fruktsorterna vara av intresse och många gånger ses som en värdefull genbank av sorter som sällan eller aldrig finns i dagligvaruhandelns fruktsortiment.

Idag ser vi alltför sällan att någon egentligen är intresserad av att ta hand om den frukt som träden ger. Visst vore det väl önskvärt att mer av den nyttiga frukten kunde tas tillvara. Trender inom stadsodling har kanske kommit för att stanna, en förhoppning är att den får ett bredare genomslag bland fler grupper av samhällsmedborgare. Odling i alla dess former är förstås något värdefullt, inte minst i dessa tider för att skapa naturliga former för samvaro och delaktighet över generations- och kulturgränser.

Kunskapen och i någon mån intresset för att beskära och sköta fruktträden är idag kanske inte lika självklart som till exempel under efterkrigstiden. Den äldre generationen minns säkert när det på många orter fanns särskilda trädskötare som sörjde för att träden togs om hand på rätt sätt och gav fruktskördar av bra kvalitet.

På senare decennier har fruktträdens funktion främst blivit att ge prydnad till våra parker och fastighetsmiljöer. Men vi behöver för den skull inte vara utan nyttoaspekten. En fackmässig skötsel och beskärning av fruktträden som ger både prydnad, vitala träd och frukt av bra kvalitet menar jag kan i många fall utföras till en lägre kostnad jämfört med att beskära på ett fackmässigt sett mindre korrekt sätt.

Till sist några råd och tips för hur vi kan verka för att både sköta, bevara och utveckla de äldre fruktträdsmiljöerna.

  • Upprätta en trädvårdsplan för träden.
  • Inventera gärna vilka sorter som förekommer, nya träd av gamla värdefulla fruktsorter kan vid behov förökas och odlas fram i en plantskola.
  • I miljöer med hög slitagefrekvens, eller där fruktträden blir en resurs som klätterträd – skydda och värna de nyplanterade träden tills att de är stora nog och stabila att klara sig på egen hand.
  • En bra kick-off för arbetet med fruktträden kan vara en beskärningskurs som ger både inspiration och mer kunskap att sköta träden på ett kostnadseffektivt och fackmässigt bra sätt.