Ny standard för skyddande av träd vid byggnation

Publicerad: 2015-05-24

Av: Peter Sandberg

I samband med ett kommande byggprojekt i Halmstad slutförde jag i förra veckan ett uppdrag att inventera och identifiera bevarandevärda träd. Det visade sig att det aktuella planområdet hade flera träd, både solitärt placerade och i grupper som var väl värda att studera närmare i syfte för kommunen att överväga ett bevarande av enskilda träd. Målsättningen för min egen del är att rekommendationerna gällande skyddsåtgärder och förberedande skötsel på träd i det fall träd kan stå kvar och omkringliggande mark bebyggs ger ett resultat av vitala träd som kan fungera under lång tid på platsen.

Vid lantbruksuniversitet Alnarp har det senaste trädprojektet varit att ta fram en standard för skyddande av träd vid byggnation. Det är bara några veckor sedan standarden blev klar och alla vi som förvaltar eller på annat sätt jobbar med träd i urbana miljöer har nu tydliga och nödvändiga riktlinjer för att i byggprocessen på ett korrekt sätt skydda träden och ta tillvara de viktiga värden som träden har. Standarden har i samarbete med flera kommuner tagits fram vid institutionen för landskapsplanering på Alnarp. Författarna Johan Östberg och Örjan Ståhl är välkända i branschen och två välrenommerade forskare på trädområdet.

I Halmstad kom standarden för skyddande av träd vid byggnation väl till pass och kommunen ser goda möjligheter att kunna bevara och skydda majoriteten av de inventerade träden. Det är givetvis mycket glädjande för träden och framtiden i de nya boendemiljöerna.

 

För dig som vill läsa mer om den nya standarden vill jag rekommendera följande webbplats:

http://www.tradskydd.nu/