Några erfarenheter kring efterskötsel av nyplanterade träd

Publicerad: 2016-09-08

Av: Peter Sandberg

I allt från parker, bostadsgårdar, kyrkogårdar och utmed gator och vägar planteras varje år ett relativt stort antal träd. Inköpsvärdet av ett träd kan tyckas vara relativt högt vilket i sig förstås motiverar en särskild omsorg om träden. I stadsmiljö blir skelettjordar, regnbäddar och generellt sett tekniskt avancerad markbyggnad i anslutning till träd allt vanligare vilket sammantaget ger en allt högre totalkostnad i trädprojekten.

Sett över tiden så är kostnaden för att odla fram, skapa växtplatsförutsättningar, plantera och sköta träden ändå bara en liten del av de potentiellt sett mycket höga värden som varje träd bär med sig. Hur framgångsrika vi är med efterskötseln spelar alltså en viktig roll. Vi skapar helt enkelt förutsättningar för samhällsviktiga och ekologiskt sett värdefulla funktioner som inte skulle vara möjliga att få till stånd utan närvaron av väletablerade och välmående träd. Ett ökat värde av våra bostäder är en annan ekonomisk aspekt vid gröngörandet av stads- och bostadsmiljöer. Det ökande värdet kan därför ses som ett av de mer direkta resultaten av en fackmässig efterskötsel av träden.

Rätt kompetens
Träd är liksom jordar ett levande material, omsorgen och kunskapen om växtmaterialet och växtplatsförutsättningarna är därför viktig. Många faktorer hänger samman. När det saknas viktiga länkar i kedjan av förutsättningar och förberedelser spelar det faktiskt ingen roll hur fina träd vi än planterar, eller hur noggrant vi utför de inledande årens skötsel. Vi som på ett eller annat sätt jobbar med växter ser det viktiga i att vi tar oss tiden att tänka igenom, diskutera och planera processen. Från den inledande undersökningen av växtplatsen vidare till växtvalet och markprojekteringen. Leveranskontrollen, växtmottagningen, mellanlagringen, planteringen och även kontroll/besiktning är andra viktiga moment som behöver planeras och utföras på ett fackmässigt sätt.

Jag brukar årligen utföra en eller flera statusinventeringar av trädplanteringar. Det blir troligtvis med automatik så att det kanske är de mer komplicerade situationerna som jag har att arbeta med. Egna erfarenheter kan vara subjektiva och vi som konsulter har inte alltid alla svaren för varje situation. Men utan inbördes rangordning och med en viss generalisering så kan några av de vanligaste orsakerna till att trädplanteringar ibland lyckas lite sämre sammanfattas enligt nedan. Allra sist några generella tankar kring växtplatsförutsättningar och tidsaspekten av trädetableringen.

Vatten, näring och ogräsrensning
Bevattning i rätt mängd och vid rätt tid är helt avgörande. För trögstartade trädarter som t ex ek kan det räcka med en kort period av torka för att trädens status ska påverkas negativt lång tid framöver. Näringsnivåerna ska vara måttliga, särskilt under det första året, men det är viktigt att det inte råder brist på näringsämnen. Ogräsrensningen är ett avgörande arbetsmoment då gräs och ogräs konkurrerar om både vatten och näring.

Syrebrist i marken
Dåliga dräneringsförhållanden med för stora vattenmängder i kombination leder ofta till syrebrist för trädrötterna. Träden tar stor skada och är förhållandena långvariga så dör träden. Alltför täta ytskikt ovan trädrötterna kan leda till en liknande problematik där förutsättningar för det viktiga gasutbytet mellan jord och atmosfär saknas.

Val av trädart
Jordart; utrymme ovan/under mark; vindförhållanden; växtzon; sol/skugga; saltpåverkan: luftburet/jordbundet; värmekrävande trädart för innerstadsmiljöer eller tolerant för svala somrar? De olika faktorerna är alla exempel på viktiga delar som behöver utvärderas i samband med val av trädarter.

Mellanlagring av träd
Torkskador, frost i rötterna och generellt sett sämre fysiologisk vitalitet kan alla vara faktorer som leder till en sämre etableringsförmåga. Skuggig och vindskyddad lagringsplats med tillgång till bevattning är helt avgörande för en bibehållen fysiologisk trädkvalitet vid planteringen. Dröjer utförandet av planteringen behöver träden jordslås och rötterna behöver vid var tidpunkt skyddas från temperaturer kallare än noll grader.

Växtkvalitet
Det fyrdelade växtkvalitetsbegreppet innefattar morfologisk kvalitet, fysiologisk kvalitet, genetisk kvalitet och sundhet. Avmognad, rotkvalitet, och trädens fuktstatus samt frihet från växtsjukdomar är några exempel ur varje kategori av viktiga förutsättningar som behöver säkerställas för att etableringen ska kunna ske på ett framgångsrikt sätt.

Så långt några exempel på faktorer av betydelse vid hantering och efterskötsel. En annan viktig del som har stor inverkan på det förväntade resultatet är platsen där träden ska etableras och utvecklas på längre sikt.

Växtplatsförutsättningar
Förutsättningarna för växtetablering kan variera. Det kan vara i ett centrumnära läge där tillsynsfrekvensen ofta är högre och där tiden från plantering till etablerad trädanläggning kan vara kortare jämfört med ett vindutsatt och kargare läge i vägmiljö eller generellt ute i landskapet. Även släntförutsättningar är  exempel på förhållanden som kan vara särskilt krävande vid efterskötsel av nyplanterade träd. Det kan vidare vara i ett ytterområde med planteringar i gräsbevuxna refuger eller sidområden där tillgången på rottillgänglig jordvolym kan vara mindre och risken för torka uppenbart högre i kombination med värmealstrande och omgivande asfaltsytor. Det fjärde scenariot kan omfatta den skyddade parkmiljön. Här ger växtbäddarna i regel generösa förutsättningar. Det skyddade läget skapar högre luftfuktighet och uttorkande/kylande vindar är sällan något bekymmer.

Garanti- och skötseltider
Man brukar säga att det under normala förhållanden och trädstorlekar generellt tar ca 3-5 år att etablera ett träd. Standardavtalen AB 04/ABT06 anger garantitiden till 2 år för material och 5 år för arbete. I Grunden är det självfallet rimliga tider utifrån vanliga entreprenadarbeten. Men frågan är om det är optimalt för trädplanteringar där entreprenörens skötsel ingår under garantitiden.

Målet sedan träden övergått i beställarens drift bör vara att det ska vara ett minimalt skötselbehov vad avser bevattning, gödning och ogräsrensning. Min egen erfarenhet är att nyplanterade träd endast under särskilt gynnsamma förhållanden och förutsättningar kan anses vara etablerade efter 2 år. Jag upplever ibland att driftövertagandet kan ge upphov till svårlösta frågeställningar, särskilt om vidare skötselinstruktioner saknas eller är oklara, eller om budgetutrymmet inte medger en fortsatt och optimal skötsel av träden.

Kalkyleraren ser att kostnaden att sköta en trädplantering är hög de första två åren, men att kostnaden/antalet insatser avtar successivt under de följande åren. Ett av argumenten kan därför vara att det är den billigare delen av skötseln vi köper till i de fall det eventuellt görs avsteg från standardavtalens garanti-/skötseltider.

Årliga uppföljningar under skötselgarantitiden
En garantibesiktning där årlig uppföljning uteblivit och där den så viktiga skötseldokumentationen saknas kan leda till frågeställningar som kan vara svåra att lösa utan uppföljande möten och undersökningar. Jag tycker att det kan vara tillräckligt med en årlig och gemensam etableringsbesiktning. Parterna ges tillfälle att mötas, diskutera och lösa eventuella frågeställningar i ett tidigt skede. En positiv effekt av en sådan rutin är att den avslutande garantibesiktningen ofta blir mycket smidigare för alla parter.

Goda erfarenheter
I de allra flesta fall fungerar etableringen av träd på ett bra sätt. Grönytebranschen har kompetenta utförare och det sker en ständigt positiv utveckling på området växtkvalitet, inte minst sedan införandet av E-plantor och plantskolornas utveckling av nya odlingsmetoder. Det gäller förstås bara att ställa krav på och utvärdera/undersöka både kompetens och kvalitet. Och självfallet så omfattas processen inte endast av beställare, utförare och leverantörer. Vi som konsulter och rådgivare behöver också göra det som förväntas av oss; utvärdera egna arbetsmetoder och förhållningssätt, inhämta ny kunskap och därmed säkerställa både kvalitet och kompetens i de tjänster vi utför.

bild trädplantering
Artikelbilden visar en pågående trädetablering i ett förhållandevis vindutsatt läge i Södra Sverige. Exemplet har i övrigt ingen anknytning till artikeln här ovan.
(Foto: Peter Sandberg)