Bevara och utveckla stadsträdens värden och nyttor

Publicerad: 2016-03-21

Av: Peter Sandberg

Värna träden i tidiga skeden
Förvaltning av träd är ett mångsidigt arbetsområde som omfattar de flesta processer och skeden i samhällsbyggandet. Det är inte ovanligt att frågor om de gröna värdena behöver lyftas och argumenteras redan i planprocessen. Frågorna är sällan enkla, men i princip kan värdet och nyttan av ett uppvuxet träd eller en bostadsnära trädridå vara oersättligt. I ett förnyelseperspektiv kan markförhållandena vara begränsande på olika sätt och nyplanterade träd med samma potentiella slutstorlek som de gamla får kanske inte den utveckling som förväntats.

Reglerande ekosystemtjänster
Trädens betydelse för de reglerande ekosystemtjänsterna har blivit en allt viktigare fråga på senare år. Här tillhör bullerdämpning och luftrening två av de traditionellt vanliga trädnyttorna. I spåren av ökande vattenflöden, temporärt extrema väderlekar och klimatförändringar kan det redan idag förutses hur viktigt det fortsatta arbetet med ekosystemtjänster är. Det är alltså av stor betydelse att städernas vegetation också utgörs av träd som effektivt kan hantera dagvatten, utjämna klimat och mildra effekterna av extremväder.
Förutsättningen för detta är att våra äldre träd mår bra och att de yngre träden får förutsättningar och kan utvecklas till stora och välmående träd med hög leveranskapacitet i fråga om ekosystemtjänster.

Stödjande ekosystemtjänster
Själva grunden för ekosystemtjänsterna utgörs av de stödjande tjänsterna, där biologisk mångfald är en av flera viktiga förutsättningar för övriga ekosystemtjänsters förmåga att leverera sina tjänster.  Ett brett urval av trädarter och växtsläkten är därför en strävan som bör finnas med parallellt vid planering och anläggande av trädmiljöer.

Trädinventeringen – den naturliga utgångspunkten 
Frågeställningarna kan ibland vara komplexa, men oavsett om det handlar om strategier för att främja ekosystemtjänsterna eller en generell trädvårdsplanering, bevarandeproblematik eller skydd av träd vid byggnation finns det goda skäl att inleda med en trädinventering. Den ger ett underlag för en översiktlig nulägesanalys av trädens status och hur de påverkas av sin omgivning. Därifrån kan man sedan gå vidare med analyser och vid behov även föra ett argumenterande resonemang.

Trädinventeringen kan också följas upp med förslag till förnyelser eller strategier och trädvårdsåtgärder för att maximera trädens brukstid och samtidigt bevara eller förbättra trädens kondition. På det sättet skapas ett bra underlag för vidare beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga på kort sikt men även på längre sikt.